هوای بیرون هر چی که باشه

من راه میافتم نذار بمونم نذار بیافتم

من اعتقادی به بد ندارم تا تو رو دارم

بد نمی بینم بد نمیارم

از قیل و قال دنیا گرفتیم

از خواب تلخ فردا پروندیم

تا بی نهایت منو رسوندیم

هر جا شکستم پناه بودی

هر جا ندیدم نگاه بودی

اگه رسیدم تو راه بودی

حرف تو باشه من راه میافتم

من نه نمی گم

حرف تو باشه یه جور دیگه ام

اسم تو باشه آرومم آروم

آسونم آسون

ای ماه ای ای راه درد و درمون

از قیل و قال دنیا گرفتیم

از خواب تلخ فردا پروندیم

تا بی نهایت منو رسوندیم

هر جا شکستم پناه بودی

هر جا ندیدم نگاه بودی

اگه رسیدم تو راه بودی

شنیدن قطعه

آخرين ويرايش 02 جانفييه 2015